Activity

 • แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

  วันที่ 10 ธันวาคม 2554

 • แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล

  วันที่ 10 ธันวาคม 2554

 • แผน Boiler ระเบิด

  วันที่  2  ธันวาคม 2554

 • แผนแก๊สระเบิด

  วันที่ 2 ธันวาคม 2554 ได้รับความร่วมมือจาก ปตท.

 • การซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2554

  จัดให้มีการซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทางเทศบาลบางปูและโรงพยาบาลเมืองสมุทรสำหรับแผนไฟไหม้ โดยได้รับความร่วมมือกับพนักงานในบริษัทเป็นอย่างดี