โครงการธรรมาภิบาล

การบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2555โดยบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงงานข้างเคียง และชุมชน ทำความสะอาด และซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

บำรุงขวัญ และกำลังใจกับทหารหาญ “กองทัพบกรวมใจ คนไทยรักทหาร”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บ และจัดให้มีการแสดงเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพี่น้องทหาร

 

บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร

 

การปลูกต้นไม้ภายในบริษัํทฯ

เมื่อวันที่ 23มิถุนายนน 2555 โดยผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

 

การปลูกต้นไม้ในบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัท

ณ.หอประชุมกองทัพเรือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดย SPJ SCIENTIFIC COMPANY LIMITED

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2555 บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด ดำเนินการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์ในด้านสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ และด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-206

1. ตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ทำงาน 2. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นขณะปฏิบัติงาน 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ/ความร้อนในพื้นที่ทำงาน

4. ตรวจวัดบรรยากาศบริเวณภายนอกโรงงาน 5. ตรวจวัดไอเสียที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

 

ประกาศคณะดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจการ ฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งผ้าสำเร็จ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่องจากในภาวะปัจจุบันประเทศและบริษัทฯกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญซึ่งมีผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย และเศรษฐกิจของบริษัทฯเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงจะดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯทั้งนี้บริษัทฯเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ต่อไป

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อ ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯจะดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็น ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ

3. บริษัทฯจะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรการที่กำหนด

5. บริษัทฯจะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

6. บริษัทฯจะดำเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ ดำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี